Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Birleşen Ştatlarda ýüzlerçe adam tussag edildi


Birleşen Ştatlaryň immigrasiýa gullugynyň resmileriniň aýtmagyna görä, jenaýatçy toparlar bilen bagly 6 aýdan bäri dowam eden derňewleriň netijesinde 1700 adam tussag edilipdir.

Ýolbaşçylaryň aýtmagyna görä, jenaýatçy toparlary we immagrasiýa boýunça birkanunçylyklaryny öz içine alýan bu deňewler, bu ýurduň 89 şäherinde amala aşyrylypdyr.

Şol operasiýalarda tussag edilen adamlaryň 35% töwereginiň mundan öň hem jenaýat işlerine aralaşanlygynyň anyklananlygy mälim edildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG