Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Arap ligasy Ysraýyl-Palestin gepleşiklerine goldawy soňlamaga çagyrýar


Arap ligasy Kairde palestinalylar bilen Ysraýylyň arasyndaky gytaklaýyn gepleşiklere golaw bermekden çekilmäge çagyrýar.

Munuň sebäbi Ysraýylyň gündogar Iýerusalimde täze jaýlary gurmak karary bilen düşündirilýär.

Arap ýurtlarynyň daşary işler ministrleri 3-nji martda palestin prezidenti Mahmut Abbasa gepleşiklere gaýtadan başlamak üçin zerur bolan syýasy goldawy bermek kararyna gelipdiler.

Ysraýyl sişenbe güni gündogar Iýerusalimde 1600 täze jaý blogynyň gurulmagyny tassyk etdi.

Bu habar Birleşen Ştatlaryň wise prezidenti Jo Baýdeniň Ysraýyla sapar edýän wagtyna gabat geldi, ol gepleşikleri gaýtadan başlamaga kömek etmek üçin gelipdi.

Baýden bu karary bada-bat ýazgardy, ol bu pozisiýasyny şu gün hem gaýtalady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG