Sepleriň elýeterliligi

NATO-nyň ýangyç daşaýan ulaglaryna ýene hüjüm edildi


Päkistanyn territoriýasynda NATO-nyň ýangyç daşaýan ulaglaryna edilen soňky hüjümiň jogapkärçiligini şu gün Pakystandaky talyplar öz üstlerine aldylar.

Şu gün Pakistanyň Kuetta şäherinde näbelli ýaragly adamlar NATO-nyň ýangyç tankerlerine hüjüm edip, olaryň 10-dan gowragyny otladylar. Hüjümiň barşynda bir ulagyň sürüjisi hem öldürildi.

Munuň özi soňky alty günüň dowamynda NATO-nyň ýangyç daşaýan ulaglaryna edilen dördünji hüjümdir.
XS
SM
MD
LG