Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Päkistanda polisiýanyň ozalky iki ofiseri tussag edildi


Düýn Päkistanyň sudy ýurduň ozalky premýer-ministri Benazir Bhuttonyň öldürilmegi bilen bagly wakada aýyplanýan polisiýanyň öňki iki ofiseriniň tussag edilmelidigi barada karar çykardy.

Jenaýatyň bolan ýeri - Rawalpindi şäheriniň polisiýa edarasynyň başlygy bolup işlän Saud Azize we onuň komekçisine bu iş derňelende geleňsizlige we ýalnyşlyklara ýol berenlikde günä bildirilýär.

Şu ýylyň aprel aýynda BMG-niň ýörite komissiýasy Benazir Bhuttonyň sapary wagtynda zerur howpsuzlyk çäreleri wagtynda görlen bolsa, bu jenaýatçylygyň öňüni alyp bolardy diýen netijä gelipdi.

Benazir Bhutto 2007-nji ýylyň dekabrynda saýlawlaryň öň ýanyndaky mitingde öldürilipdi. Bu waka onuň köp ýyllyk emigrasiýadan Päkistana dolanyp gelenden birnäçe hepde soň bolupdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG