Sepleriň elýeterliligi

Tunis Ben Aliniň bank hasaplaryny gözleýär


Tunisiň prokuraturasy halk tolgunyşyklaryndan soň agdarylan prezident we ýurtdan gaçan Ben Aliniň daşary ýurt bankalaryndaky serişdelerini tapmak maksady bilen derňew geçirip başlady.

Mundan öň Şweýsariýanyň Federal geňeşi eger bar bolsa, Ben Aliniň hasaplaryny doňdurmak barada karar kabul edipdi.

Düýn adamlar Tunisde ýene-de demonstrasiýa ýygnandylar. Olar ýakynda döredilen täze hökümetiň dargadylmagyny talap edýärler.

Adamlar täze hökümetiň düzüminde Ben Aliniň tarapdarlarynyň köpdügini öňe sürýärler.
XS
SM
MD
LG