Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Nebis


Şiraly Nurmyrat
Ten ýapmaga köýnek istär ýalaňaç,
Köýnekli diýr: «Wah, üstünden don bolsa!»
«Baş saglyk» diýp, Hakdan dilär garny aç,
Bäşin tapan arzuw eder – on bolsa.

Magtymguly


Adam diýgen garynja deý bor eken,
Şam-u-säher daşar eken içerik.
Çanaklapmy, bedreläpmi, haltalap,
Boş gelmäge uýalyp hem kiçelip.

Aýak asty haly, diwarlar haly,
Kürsüler, diwanlar – geçere ýer ýok.
Her gezek: «Bes edäý!» -- ýalbarýa nebis,
Şeýtan dürtýä: «Ýok, ýok, heniz bolanok».

Şeýdip ýene ýükli gelýä maşynlar,
Öý beýlede dursun, balkon dar gelýä!
Naz-nygmatdan ýaňa aşöýde ýer ýok,
Ýene hurma, injir, üzüm, nar gelýä.

Äpet telewizor her otagda dur,
Hatda hajathana biri ýetipdir!
Dogandan-gardaşdan, dost-ýardan mahrum,
Baýlygyň içinde adam ýitipdir!

Harammy, halalmy – Ýokarky bilýä,
Onuň aladasy bize galypmy?
Çybyn bolsun, sülük bolsun, parhy ýok,
Ýarylýança soranda-da ganypmy!

Sopbaş gelen sopbaş gider ekeni,
«Agaç at» artykmaç ýüke bolanok.
Baýlyk şindizem dur öňki ýerinde,
Diňe o döwletiň hojaýyny ýok.

Şiraly Nurmyrat Şwesiýada ýaşaýan türkmen şahyry.
XS
SM
MD
LG