Sepleriň elýeterliligi

Kuba iki dissidenti azat edýär, olaryň biri azatlykdan ýüz öwürýär


Kuba anna güni özüniň türmeda saklaýan syýasy dissidentleriniň ýene ikisini boşatmaga razy boldy, ýöne ol dissidentleriň biri beýleki ýarawsyz dissidentler türmeden boşadylýança özüniň azatlyga çykmajagyny aýtdy.

Dönüklik aýyplamasy esasynda 20 ýyl türme tussaglygyna höküm edilen Hektor Maseda häkimiýetler öz talabyny ýerine ýetirmese, özüniň türmeden çykmak teklibini kabul etmejegini aýtdy.

Maseda bilen bilelikde türmede 9 syýasy tussag otyr.
XS
SM
MD
LG