Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýolagçy otlularynyň hyzmatyna syn


Hytaý Halk Respublikasyndan satyn alnan, ýyladyjy hem sowadyjy enjamlar bilen abzallaşdyrylan täze wagonlardan düzülen otly sostawlary Türkmenistanda köp ugurlar boýunça hereket edýär.
Hytaý Halk Respublikasyndan satyn alnan, ýyladyjy hem sowadyjy enjamlar bilen abzallaşdyrylan täze wagonlardan düzülen otly sostawlary Türkmenistanda köp ugurlar boýunça hereket edýär.

Soňky ýyllarda Türkmenistanyň demir ýol pudagynda birnäçe oňyn häsiýetli işler bitirildi, emma ýolagçylaryň kösençliklerini doly aradan aýyrmak üçin entek edilmeli işleriň bardy göze ilýär.

Tejen-Sarahs-Maşat demir ýoly, Garagumuň içinden geçýän Aşgabat-Daşoguz demir ýoly, Türkmenabat-Atamyrat demir ýoly ýurduň içki gatnawyny gowulandyran bolsa, gurluşygy tamamlanyp barýan Gyzylgaýa-Bereket-Etrek demir ýolunyň ýurduň ykdysadyýetini ösdürmekde, goňşy döwletler bilen söwda gatnaşygyny ýola goýmakda möhüm rol oýnajakdygy aýdylýar.

Ýakynda geçen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurduň prezidentiniň degişli ýolbaşçylaryň öňünde goýan meseleleriniň biri hem Türkmenistanda demir ýol pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek barada boldy. Gyzylgaýa-Bereket-Etrek demir ýoluny halkara ölçeglerine laýyk getirmek maksady bilen, prezident birnäçe resminamalara hem gol çekdi.

Hytaý Halk Respublikasyndan satyn alnan, ýyladyjy hem sowadyjy enjamlar bilen abzallaşdyrylan täze wagonlardan düzülen otly sostawlary Türkmenistanda köp ugurlar boýunça hereket edýär. Täze wagonlaryň satyn alnyp, ozalky sostawlaryň üstüniň ýetirilýändigi barada hem maglumatlar bar.

Aşgabadyň wokzalynda.
Aşgabadyň ýaşaýjysy Bibiniň aýtmagyna görä, bu ugurdan näçe işler amala aşyrylsa-da, ýolagçylar üçin döreýän kynçylyklar kemelibermeýär. Satyn alynýan wagonlar az däl, emma ilatyň sanynyň artýandygy, ilat üçin iň bir amatly ulagyň ýolagçy otlulary bolup durýandygy üçin düzülýän sostawlar ilatyň sarp edijiligine görä ýetmeýär.

Döwlet baştutany birnäçe gezek demir ýol ministrini çalyşdy, emma munuň bilen ýolagçy otlularynyň gatnawynda uly bir öňe gidişlik gazanylmady. Ilatyň bir welaýatdan başga bir welaýata baryp gelmeginde hem bu ýagdaý anyk görünýär. Soňky demir ýol ministri çalşylandan soň öňler ýolagçylara 60 teňňä berilýän prostynlaryň bahasy 1 manat boldy, bilet satyn almakda, islän ýeriňe rahat baryp gelmekde üýtgän zat az.

Bir wagtda, bir ýerde


Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda Daşoguz-Türkmenbaşy (Krasnowodsk) ýolagçy otlusy göni hereket edýärdi. Soýuz döwründe Daşkent-Krasnowodsk göni ýolagçy otlusy hem bardy. Bu sostawyň Türkmenabat şäheriniň üstünden geçýänligi üçin lebaply ýaşaýjylar hem kösenmän, Krasnowodsk şäherine göni baryp bilýärdiler.

Atamyrat-Aşgabat ýolagçy otlusy hem, Türkmenabat-Aşgabat ýolagçy otlusy hem ýolagçylary irden paýtagta getirýär. Beýleki ugurlar boýunça hem ähli sostawlar irden Aşgabada gelýärler. Türkmenbaşy şäherine gitmek üçin bolsa agşam sagat 19-00-a çenli Aşgabat wokzalynda oturyp, günüňi geçirmeli.

Gyş aýlary diýäýmeseň tomus dynç alyş möwsüminde, güýz hem ýaz aýlarynda harby gulluga çagyrylan esgerleriň kasam kabul edişligine ene-atalaryň çagyrylýan döwründe Aşgabat wokzalynda kassalardan bilet almak iň bir uly problema öwrülýär.

Lebaply ýolagçy Hemranyň aýtmagyna görä, 1-2 sagat aýak üstünde nobata dursaň, öňdäki nobatlara bilet ýetmän hem duranok, ýöne agşam islendik ugurlar boýunça ýolagçy otlularyna münseň, biletsiz ýolagçylardan ýaňa ýer-jaý bolanok.

Gijäniň ukusyna çydam edip bilmeýän adamlar wagonlaryň koridorlarynda hatar bolup uka gidýärler. Aýak ýoluna çykmakçy bolaýanlar adamlaryň üstünden ätläp geçmeli bolýarlar. Ýaşajyk çagaly zenanlaram, ýaş gelin-gyzlaram, ýaş ýigitlerem, ýaşy birçene baran adamlaram koridoryň ugrunda uka gidýärler.

Tomsuň jöwzaly günlerinde bolsa Hazaryň kenarynda dynç almak islegi bilen ýola çykýan ýolagçylaryň artmagy bilen, bu ýagdaý has hem gözgyny hala gelýär.

Soltan Açylowa Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy.
XS
SM
MD
LG