Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistandaky gazak jemgyýetiniň lideri şertli ýagdaýda azat edildi


Türkmenistandaky gazak jemgyýetiniň lideri Bisenkul Begdesenow
Aşgabadyň sudy anna güni Türkmenistandaky gazak jemgyýetiniň lideri Bisenkul Begdesenowy şertli ýagdaýda azat etdi. 56 ýaşly Begdesenow kezzaplykda we para bermekde araçylyk etmekde aýyplanyp, Türkmenistanyň organ işgärleri tarapyndan 11-nji aprelde tussag edilipdi.

Şertli tussaglyk möhleti kesilip, gös-göni suduň zalyndan erkinlige goýberilen Bisenkul Begdesenowyň Almatyda ýaşaýan ogly Amir öz kakasynyň ýagdaýy we suduň netijesi barada Azatlyk Radiosyna şeýle diýdi: “Kakamyň ýagdaýy, umuman aýdylanda, gowy. Ol şertli ýagdaýda bäş ýyl türme tussaglygyna höküm edildi. Şeýle-de ol, hamala, hökümete ýetiren zyýanyny tölemeli edildi”.

Bisenkul Begdesenowyň özüniň aýtmagyna görä, entek onuň elinde suduň çykaran resmi karary ýok. Bu karar diňe penşenbe güni oňa gowşurylar. Bisenkul bu barada şondan ozal kommentariý bermekden saklanýandygyny aýtdy.

Bisenkulyň Almatyda ýaşaýan ogly kakasynyň kanuny bozmandygyny belläp, adalaty diketlmek üçin hereket etjekdigini aýdýar: “Biz eýýäm Gazagystanda her dürli çäreleri gurnaýarys. Munuň bilen baglylykda biz şu gün metbugat-konferensiýasyny geçirdik. Ondan soň, dürli raýatlardan köpçülikleýin hat ýygnadyk. Bu hatlary biz Türkmenistanyň we Gazagystanyň prezidentlerine ýollamakçy. Şeýle-de, biz suduň kararynyň üstünden şikaýat edip, hökmany ýagdaýda konstitusion edaralara ýüz tutarys”.

Bisenkul Begdesenowyň Almatyda ýaşaýan ogly Amir
Şu günki geçirilen konferensiýanyň dowamynda Gazagystanyň “Azat” syýasy partiýasynyň we Respublikan hereketiniň wekilleri, şeýle-de Bisenkulyň iki ogly çykyş edip, onuň ýagdaýy barada habar serişdelerine maglumat berdiler.

Ynsan hukuklaryny goraýjy halkara “Human Rights Watch” guramasy hem geçen aýyň ahyrynda ýaýradan beýanatynda Bisenkul Begdesenowyň syýasy sebäbe görä tussag edilen bolmagynyň ahmaldygyny öňe sürüpdi.

Amir Begdesonow öz kakasyna ýöňkelýän aýyplamar aradan aýrylyp, tä adalat dikeldilýänçä, soňuna çenli göreşjekdigini aýdýar.

Bisenkul Begdesonowyň tussag edilmegi we onuň üstünden bolan sud diňlenişigi boýunça türkmen resmilerinden maglumat almak başartmady.
XS
SM
MD
LG