Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Dörtlemeler


Şwesiýada ýaşaýan türkmen şahyry Şiraly Nurmyrat


Jahana barabar kime dar tünek,
Kim üçin giň jahan tünekdenem dar.
Bu durmuşda çykalgasyz ýagdaý ýok,
Bu durmuşda çykalgasyz adam bar.

***
Her gowakda arlan şir bolup bilmez,
Her selle oranan pir bolup bilmez.
Mätäje wagtynda el uzatmasaň
Soňra giç bolsa bor, ir bolup bilmez.

***
Kän eşitdim, ilçilikde bir gep bar:
«Ýalňyşanok diňe hiç zat etmeýän».
Hiç zat etmän ýatmak ýalňyş-a eýýäm,
Bu gün ýokdur oňa akly ýetmeýän.

***
Çemçe kiçi bolýa, susak ber oňa,
Piliň kiçijegnem oň özi saýlar.
Azara-da galmaň gepletjek bolup:
Ajygsa gan aglar, doýursaň saýrar.

***
Bolmajak söwdany bes edeý, asman,
Saňa jogap berýen iň soňky gezek.
Ýok, perişdäm, senem gözüň çarhlama,
Ruhum entejikler özüme gerek.
XS
SM
MD
LG