Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen-ors hyzmatdaşlygy maslahat edilýär


2009-njy ýyldan soň, Orsýetiň "Gazprom" kompaniýasynyň Türkmenistandan satyn alýan gazy çürt-kesik azaldy.

Aşgabatda 3-nji türkmen-ors ykdysady forumy geçýär. 28-30-njy sentýabr aralygynda Aşgabatda geçirilýän bu ykdysady duşuşyk Türkmenistanyň Söwda-senagat palatasynyň, Senagatçylar we telekeçiler bileleşiginiň, şeýle-de Orsýetiň Söwda-senagat palatasynyň gurnamagynda geçirilýär.


Aşgabatda geçirilýän 3-nji türkmen-ors ykdysady forumy “Regionara hyzmatdaşlygyň täze derejesi – Orsýetiň we Türkmenistanyň halklarynyň täze durmuş derejesi” şygary astynda amala aşyrylýar. Forumyň guramaçy taraplarynyň biri bolan Orsýetiň Söwda-senagat palatasynyň resmi maglumatyna görä, duşuşyk regionlar arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmek temasyna bagyşlanýar, kiçi hem orta biznes wekilleriniň arasyndaky aragatnaşyklara üns berilýär.

Aşgabatdaky duşuşyga Orsýet tarapyndan ýurduň birnäçe regionlaryndan bolan we oba hojalygyna, gaýtadan işleýji, azyk hem ýeňil senagata degişli kärhanalaryň we guramalaryň wekilleriniň gatnaşýanlygy habar berilýär. Bu barada Aşgabatdaky foruma gatnaşýan Orsýetiň Söwda-senagat palatasynyň wise-prezidenti, Türkmenistan bilen Orsýetiň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara komissiýanyň agzasy Aleksandr Rybakowa salgylanmak bilen Söwda-senagat palatasynyň informasion agentligi habar berýär.

Birinji türkmen-ors ykdysady forumy 2007-nji ýylda Aşgabatda, ikinjisi 2009-njy ýylda Moskwada geçirilipdi. Rybakowyň sözlerine görä, türkmen-ors ykdysady forumynyň birinji duşuşygy aragatnaşygy ýola goýup, hyzmatdaşlygyň ugurlaryny kesgitlemäge mümkinçiluk beren bolsa, ikinjisi nebit-gaz, transport, aragatnaşyk we söwda ugurlaryndan maslahat geçirilip, proýktleriň öňe sürülmegine şert döredipdi.

Haryt dolanyşygy

Türkmenistan Orsýet bilen öz ykdysady ýaranlygyna daşarky syýasy strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde garaýanlygyny we öz daşary söwda dolanyşygynda Orsýetiň öňdebaryjy ýurtlaryň biridigini yglan edýär. Bu barada Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Aşgabatdaky ykdysady foruma gatnaşyjylara eden ýüzlenmesinde aýdyldy.

Berdimuhamedowyň sözlerine görä, 2011-nji ýylyň birinji ýarymynda iki ýurduň arasyndaky haryt dolanyşygy 1 milliard 644 million dollara ýetipdir. 2009-njy ýylda iki ýurduň arasyndaky haryt dolanyşygy 5 milliard 547 million dollardan aşypdy. Orsýetiň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi maglumatyna görä, bu sanyň aglaba bölegi gaz söwdasynyň paýyna düşüpdi. Şol ýylky haryt dolanyşygynyň gaz söwdasyndan başga galan bölegi 1 milliard 247 million dollardan ybarat bolupdy.

Orsýetli ykdysady bilermen, Orsýetiň ýokary ykdysady mekdebinden Andreý Suzdaltsewiň pikirine görä, Türkmenistanyň yglan edýän şu günki görkezijjisi 2009-njy ýylyň aprel aýynda türkmen-ors gaz söwdasynyň möçberi çürt-kesik çäklendirilensoň, iki ýurduň arasyndaky haryt dolanyşygy ozalky derejesine ýetmedik hem bolsa, taraplaryň ony dikeltmäge çalyşýanlygyny görkezýär.

Regionlar bilen hyzmatdaşlyk

Resmi maglumatlarda soňky ýyllarda Orsýetiň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygynda region derejeside has uly äktiwligiň göze ilýänligi bellenýär. Türkmenistan bilen has aktiw gatnaşyk alyp barýan regionlaryň arasynda Orsýetiň Sankt-Peterburg, Tatarstan we Astrahan regionlary agzalyar.

Andreý Suzdaltsew Orsýetiň kompaniýalarynyň Türkmenistan bilen ykdysady hyzmatdaşlyk ugrunda has aktiw hereket edip başlanlygyny belleýär. Onuň pikirine görä, ors şirketleri bu ugurdan Hytaýyň, Ukrainanyň we Belarusyň şirketleri bilen bäsdeşlikde yza galmak islemeýärler hem öz senagat önümleri üçin Türkmenistanda öňden bäri bar bolan bazaryny elden bermän, has-da giňeltmäge çalyşýarlar.

Orsýet tarapy Aşgabatdaky forumda öňe sürüljek teklipleriň we rekomendasiýalaryň ýurtlaryň özara bähbitli hyzmatdaşlygynyň ösüşine hyzmat etjegine umyt baglaýar. Emma çäräniň guramaçylaryndan forumda garalýan meseleleriň we oňe sürülýän teklipleriň nämelerden ybaratdygyny anyklap bolmady.
XS
SM
MD
LG