Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Halkara jemgyýetçiligi Siriýada žurnalistleriň öldürilmegini ýazgarýar


Halkara jemgyýetçiligi Siriýada onlarça parahat ilatyň, şol sanda iki sany günbatarly žurnalistiň öldürilmegini berk ýazgarýar.

Britan gazetine işleýän meşhur amerikan žurnalisti hem-de Fransiýanyň fotožurnalisti çarşenbe güni Homs şäherinde Siriýanyň harby güýçleriniň oppozisiýa garşy ýaragly hüjüminde öldürildi.

Aktiwistleriň aýtmaklaryna görä, şol gün prezident Başar al-Assadyň howpsuzlyk güýçleriniň oppozisiýa we pitneçilere garşy ýaragly hüjümleriniň dowam etdirilmegi bilen bütin Siriýa boýunça 60-dan gowrak adam öldürilipdir.

“Sunday Times” gazetiniň 56 ýaşly habarçysy Mariýe Kolwin hem-de 28 ýaşly fransuz fotožurnalisti Remi Oçlik Baba Amr etrabynda ýerleşdirilen media merkezine düşen okda öldürildi. Bu ýer Homsuň iň güýçli garşylyk görkezilýän ýeri hasaplanýar.

Şol ýerde ýene-de üç sany günbatarly žurnalistiň ýaralanandygy habar berildi. Olaryň arasynda bir fransuz žurnalisti agyr ýagdaýda ýatyr.

Aktiwistleriň bellemegine görä, mart aýyndan bäri hökümete garşy protestleriň gazaply basylyp ýatyrylmagy netijesinde ölenleriň sany 7,600-a ýetipdir.
XS
SM
MD
LG