Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Meksikadaky prezidentlik saýlawlarynda Nietonyň ýeňiş gazanandygy aýdylýar


Meksikada geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň deslapky resmi netijelerine görä, Guramaçylykly rewolýusiýon partiýasynyň (PRI) wekili Enrikie Pena Nieto sesleriň 38% töweregini alyp, ýeňiş gazanypdyr.

Mundan soň Guramaçylykly rewolýusiýon partiýasynyň ýene-de täzeden, 12 ýyldan soň häkimiýet başyna gelmegine ýol açylmagy mümkin. Bu partiýa mundan ozal ýurdy ýeke-täk partiýa bolup, 70 ýyl töweregi dolandyrypdy.

Ses berlişigiň deslapky netijeleri yglan edilenden soň, Nieto şeýle çykyş etdi: “Men Meksikanyň ilatynyň maňa beren bu ygtyýarlygyny uly höwes, uly borç bilen öz üstüme alýaryn. Soňky üç aýyň dowamynda syýasatçylar we dalaşgärler tas her gün diýen ýaly çykyş edipdi. Emma 1-nji iýulda halk çykyş etdi. Olar muny açyk-aýdyň beýan etdiler. Olar mümkinçilik üçin ses berdiler”.

Deslapky maglumatlara görä, çepçi Andres Manuel Lopez Obrador sesleriň 31%-ni, ýurduň başyndaky Milli hereket partiýasynyň (PAN) wekili Josefina Vazkuez Mota sesleriň 25%-ni alypdyrlar.

Meksikanyň 112 millionluk ilatynyň 47%-e golaýy garyplykda ýaşaýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG