Sepleriň elýeterliligi

Nina: Meniň jaýymy ýykýarlar


Aşgabadyň Ýolöten köçesindäki bir jaý
Aşgabadyň töwereginde soňky döwürlerde hususy jaýlaryň ýykylmagy bilen bagly ençeme wakalar bolup geçdi. Edil häzirki döwürde Paýtagtyň Ýolöten köçesinde ýaşaýan Nina daýzanyň jaýyna hem şeýle howp abanýar.

75 ýaşlaryndaky Nina daýza, jaýyna degişli ähli resminamalarynyň bardygyny, emma oňa garamazdan degişli döwlet edaralaryna sözüni diňledip bilmeýändygyny aýdýar.

Azatlyk Radiosynyň Nina daýza bilen geçiren interwyusyny diňlemek üçin, aşaky düwmä basyň!

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG