Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Anna 16 Noýabr 2018

Kalendar
Noýabr 2018
Duş Siş Çar Pen Ann Şen Ýek
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Illýustrasiýa suraty. Serhetçiler

Orsýetiň döwlet eýeçiligindäki “RIA Nowosti” habar agentligi GDA-nyň Serhet goşunlarynyň serkerdeler geňeşine salgylanyp, Türkmenistan bilen Owganystanyň serhedinde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha ýaramazlaşýandygyny habar berýär.

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna (GDA) agza ýurtlaryň Serhet goşunlarynyň serkerdeler geňeşi 14-nji noýabrda Gyrgyzystanyň Tokmak şäherinde ýygnak geçirdi. Ýygnaga Azerbaýjanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Ermenistanyň Orsýetiň, Özbegistanyň, Täjigistanyň we Türkmenistanyň serhet düzümleriniň ýolbaşçylary, şeýle-de Orsýetiň agalyk edýän Kollektiw Howpsuzlyk Şertnamasy Guramasynyň (KHŞG) sekretariaty, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) terrorçylyga garşy göreş boýunça regional düzümleriniň ýerine ýetiriji komiteti gatnaşypdyr.

“Ýygnaga gatnaşyjylar türkmen-owgan döwlet serhedinde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ep-esli ýaramazlaşýandygyny bellediler. Ol ýerde Türkmenistanyň çägine edilýän ýaragly prowokasiýa wehimleri we ok atyşyklar peýda bolýar” diýip, “RIA Nowosti” Gyrgyzystanyň Serhet gullugynyň metbugat wekili Gulmira Borubaýewanyň sözlerini getirdi.

Neşiriň maglumatlaryna görä, ýygnaga gatnaşyjylar GDA-nyň owgan tarapynda ýerleşýän ýurtlaryň serhet howpsuzlygyna wehim salýan elementleri öz wagtynda aradan aýyrmak üçin bilelikde göreşmegiň zerurdygyny belläpdir.

Rus häkimiýetleri GDA-nyň owgan serhedine häli-şindi alada bildirip gelýär.

Bir hepde mundan ozal 7-nji noýabrda Orsýetiň Federal howpsuzlyk gullugynyň direktory (FSB) Aleksandr Bortnikow terrorçylaryň Merkezi Aziýa howp abandyrýandygyny aýtdy. Onuň sözleri ýurduň döwlet eýeçiligindäki TASS agentliginde getirildi.

Türkmen-owgan serhediniň uzynlygy 804 kilometre deňdir. Owganystanda “Talyban” jeňçi topary “Yslam döwleti” (YD) ekstremist topary ýaly birnäçe ululy-kiçili toparlar hereket edýär.

Iýun aýynda Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy türkmen-owgan serhedinde türkmen serhetçileri bilen Owganystan tarapdan hüjüm eden neşe gaçakçylarynyň arasynda dörän ok atyşygynda 25 türkmenistanly esgeriň wepat bolandygyny habar berdi.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi soňky 5 ýyllykda ýeke gezek, ol hem 2015-nji ýylyň oktýabr aýynda türkmen-owgan serhedindäki howpsuzlyk ýagdaýlary barada resmi beýanat ýaýradypdy. Beýanatda iki ýurduň arasyndaky araçägiň asudadygy aýdyldy.

Şondan bir aý ozal Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbaýew Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin bilen geçiren duşuşygynda Türkmenistan bilen Täjigistanyň owgan serhedinde howpsuzlyk şertleriň ýaramazlaşýandygyna aladalanma bildiripdi.

RIA Nowostiniň habarynda Gyrgyzystanyň Serhet gullugynyň metbugat wekili soňky ýyllarda Owganystanyň Täjigistan we Türkmenistan bilen serhetleşýän çäklerinde söweşijileriň 70-e golaý terror aktlaryna, ýagny ýykgynçylykly hereketlere baş goşandygyny aýtdy.

Türkmenistan Owganystanyň çäginden geçirilýän iri halkara taslamalara bil baglap gelýär. Olaryň hatarynda Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gazgeçirijisi, Türkmenistan – Owganystan – Täjigistan demirýoly proýektleri bar.

GDA-nyň Serhet geňeşiniň bellikleri TOPH babatda Türkmenistanyň oňyn häsiýetlendirýän habarlary ýaýratmagynyň yzýanyna gabat gelýär.

12-nji noýabrda Türkmenistanyň prezidenti TOPH boýunça alnyp barylýan işleriň “okgunly depgininden” kanagatlanýandygyny aýtdy.

Türkmen hökümeti ýaramazlaşýandygy aýdylýan serhet howpsuzlyk şertleri barada heniz resmi beýanat ýaýratmady.

Student gyzlardan pul soraýan dilegçi. Arhiwden alnan surat. Aşgabat, 2013 ý.

Türkmenistandan soňky aýlarda ilat arasynda mätäç, dilegçilik edýän ýa-da zir-zibilleri dörüp, derege ýarajak zat gözleýän adamlaryň görnetin köpelýändigi barada maglumat gelýär.

Bu maglumatlar azyk önümeleriniň, çörek, un gytçylygynyň ýitileşýän wagtynyň yz ýanyna gabat geldi.

Azatlyk radiosynyň Lebapdaky habarçysynyň 15-nji noýabrda beren maglumatyna görä, Türkmenabatda soňky wagtlar elleri taýakly ýa uzyn simli, käbiri ellerine halta alyp, zir-zibil dökülýän çelekleri dörýän adamlar köpeldi. Olar ýollaryň gyralaryndaky, jaýlaryň arasyndaky hapa atylýan çelekleriň ýanynda barha köp göze ilýär.

Ol adamlar zibil çeleklerini gyzyl-dörjük edip, özlerine gerek zatlary tapyp alýarlar. Köpüsi ýaşy bir çene baran adamlar. Mallara berip boljak gaty nan, paçak-beýleki tapsalar, garbap alýarlar” diýip, Türkmenabadyň köçelerine aýlanan habarçy gürrüň berdi.

Onuň sözlerine görä, zibil dörýänler diňe azyk önümlerini däl, demir böleklerini, agaç-tagta, sim-beýleki tapsalar-da, hojalykda bir zada ýarar diýip, alyp gidýärler.

Zibil çeleklerini dörýänleriň arasynda orta ýaşlylar hem az däl, soňky wagtlarda bolsa ýetginjekler, çagalar hem k]pelýär.

Bu çagalar ilki ene-atalarynyň ýanynda kömek edip, zibil dörüp başlaýarlar, soňra özbaşlaryna “işleýärler”. Bu hili çagalaryň hatda okuw ýaşyna ýetmedikleri hem az däl” diýip, habarçy aýtdy.

Zibil dörýän çagalary görende gaharlanyp, olary bu ýerden kowýan adamlar-da, nebsi agyryp, oýünde galan çaga eşiklerini, azyk berip göýberýän adamlar-da bolýar.

Men ilki çagalar zibil atylýan ýerde oýnaýandyr öýdüp, olary kowdum. Emma soň bularyň köpüsiniňzibil gutularyna taşlanan paketleri çykaryp, içinden gaty çörek, paçak, beýleki iýmit galyndylaryny gözleýändiklerini görüp, nebsim agyrdy” diýip, 45 ýaşlaryndaky türkmenabatly zenan Azatlygyň habarçysyna gürrüň berdi.

Bilemok, olar bu zatlary mallary üçin ýygnaýarmy ýa özleri üçin? Ýöne üsti-başlaryna, ýüz-gözlerineseretseň, ol çagalaryň ýagdaýynyň gowy däldigine düşünýärsiň” diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.

Zibil dörýän ýaşulularyň käbiri elleri çyraly, gijelerine “işleýärler”. Olaryň biri Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikdebu “käre” mejbury başlandygyny, ilden utanyp, gürrüňini etmezler ýaly, gijelerine işleýändigini gürrüň berdi.

Pensiýam az, özüme ýetenok, şonuň üçin gapdalyndan mal saklaýan, mal iýminiň ýanyna barar ýaly däl, onsoň taşlanan gaty çörek, paçak ýygnap, mallaryma, towuklaryma berýärin” diýip, 65 ýaşlaryndaky türkmenabatly pensioner aýtdy.

Zir-zibil dörýän adamlar öň hem bardy, ýöne ozal beýle iş bilen köplenç arak-şeraba ýa beýleki neşe maddalaryna aňyny aldyran, işe ýaramaýan adamlar meşgullanardy diýip, habarçy bilen söhbetdeş bolan türkemenabatlylar bellediler. “Ýöne soňky wagtlar bu işe akyl-huşy ýerindäki, beden taýdan gurat adamlar hem köp baş goşýar” diýip, 70 ýaşyndaky Hojamyrat aga aýtdy.

Dilegçileriň köpelýändigi baradaky maglumaty “Türkmenistanyň Hronikasy” neşiri hem tassyklaýar. Neşiriniň ýazmagyna görä, Daşoguzda dilegçilik edýänleriň aglabasy pensionerler we çagaly aýallar. Olar kwartiralara aýlanyp, diňe pul däl, azyk dilegçiligini hem edýärler.

“Mundanam başga, häzir köne-küşül geýnen adamlaryň zibil gutularyny dörüp, iýer ýa-da geýer ýaly zat gözleýişlerini ýygy-ýygydan görse bolýar” diýip, hukuk goraýjy guramanyň saýtynda habar berilýär.

Türkmenistanda ilat arasyndaky işsizligiň, garyplygyň derejesi hakynda resmi maglumatlar çap edilmeýär, şol bir wagtda ýurduň prezidenti "raýatlaryň durmuş, ýaşaýyş derejesiniň indi has gowulanandygyny" aýdyp, ilki ilata ýeňillikli bahalardan berilýän harytlara we hyzmatlara täze nyrhlary girizdi, soň mugt hyzmatlary ýatyrdy.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG