Sepleriň elýeterliligi

Täze däp: Toý suratlarynda ‘prezident’ hem bolmaly


Ýaş çatynjalar
2011-nji ýylda paýtagt Aşgabatda täze ulanylyşa tabşyrylan uly binalaryň hatarynda “Bagt koşgi” diýlip at berlen nika oýi-de boldy. Şondan bäri durmuş toýuny şu “Bagt koşgünde” tutýan ýaşlaryň sanynyň-da kem-kem artýandygy habar berilýär.

Ýöne bu durmuş toýuny we nika çärelerini gurnaýjy resmileriň ýaşlardan edýän talaplarynyň hatarynda ýurduň prezidentiniň portretiniň öňünde surata duşmelidigi ýaly talaplaryň-da bardygy aýdylýar.

Eýsem, beýle talaplara ýerli ýaşlar nähili garaýarlar? Şu mesele bilen gyzyklanyp, Azatlyk Radiosy özüni Merjen diýip tanadan aşgabatly bir gyz bilen sohbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG