Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Täze däp: Toý suratlarynda ‘prezident’ hem bolmaly


Ýaş çatynjalar
Ýaş çatynjalar
2011-nji ýylda paýtagt Aşgabatda täze ulanylyşa tabşyrylan uly binalaryň hatarynda “Bagt koşgi” diýlip at berlen nika oýi-de boldy. Şondan bäri durmuş toýuny şu “Bagt koşgünde” tutýan ýaşlaryň sanynyň-da kem-kem artýandygy habar berilýär.

Ýöne bu durmuş toýuny we nika çärelerini gurnaýjy resmileriň ýaşlardan edýän talaplarynyň hatarynda ýurduň prezidentiniň portretiniň öňünde surata duşmelidigi ýaly talaplaryň-da bardygy aýdylýar.

Eýsem, beýle talaplara ýerli ýaşlar nähili garaýarlar? Şu mesele bilen gyzyklanyp, Azatlyk Radiosy özüni Merjen diýip tanadan aşgabatly bir gyz bilen sohbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG