Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Täze Tolkun ýaşlar gepleşiginiň nobatdaky sany


Täze Tolkun
Azatlyk Radiosynyň ýaşlara niýetlenen “Täze Tolkun” gepleşiginiň nobatdaky sanynda:

- Tagtabazar etrabynda internediň durky we onuň ilatyň gündelik durmuşyna ýetirýän täsiri;

- Türkmenistanda neşe serişdelerini ýok etmeklikde edilýän aladalaryň Marydaky netijeleri barada ildeşimiziň beren gürrüňi;

- Owganystanly turkmen aýdymçy gyzy Latifanyň "Owgan Ýyldyzy" atly bäsleşigine gatnaşýanlygy sebäpli oňa atylýan haýbatlar barada kakasy Gulam Sahy bilen geçirilen söhbetdeşligi;

- Şeýle hem Keramatly Walentiniň güni, ýagny Aşyklar güni barada ýaşlaryň pikirleri we söýgi hakda goşgyny diňläp bilersiňiz.

Gepleşigi diňlemek üçin aşaky düwmä basyň!

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG