Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Täze Tolkun ýaşlar gepleşiginiň nobatdaky sany


Täze Tolkun
Täze Tolkun
Azatlyk Radiosynyň ýaşlara niýetlenen “Täze Tolkun” gepleşiginiň nobatdaky sanynda:

- Tagtabazar etrabynda internediň durky we onuň ilatyň gündelik durmuşyna ýetirýän täsiri;

- Türkmenistanda neşe serişdelerini ýok etmeklikde edilýän aladalaryň Marydaky netijeleri barada ildeşimiziň beren gürrüňi;

- Owganystanly turkmen aýdymçy gyzy Latifanyň "Owgan Ýyldyzy" atly bäsleşigine gatnaşýanlygy sebäpli oňa atylýan haýbatlar barada kakasy Gulam Sahy bilen geçirilen söhbetdeşligi;

- Şeýle hem Keramatly Walentiniň güni, ýagny Aşyklar güni barada ýaşlaryň pikirleri we söýgi hakda goşgyny diňläp bilersiňiz.

Gepleşigi diňlemek üçin aşaky düwmä basyň!

XS
SM
MD
LG