Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Başatgyçly gyzlar: kim, näme diýýär?


Başatgyç dakynýan gyz
Türkmenabatda başatgyç dakynýan gyzlaryň sanynyň barha köpelýändigi barada ýakynda çap edilen bir makalamyza diňleýjiler tarapyndan uly gyzyklanma bildirilip, oňa 100-e golaý teswir galdyryldy.

Şol gyzyklanmany göz öňünde tutup, gepleşigimiziň bu sanynda diňe Türkmenabatda däl, beýleki şäherdir welaýatlarda-da ýaş gyzlaryň başatgyç dakynmaga ýykgyn etmeginiň sebäpleri, bu özgerişlige bolan garaýlar we başatgyç barada diniň buýruklary hakda köp taraplaýyn gürrüň etdik.

Gepleşigimiziň bu sanynda, Türkmenistanda zenanlaryň sürüjilik şahadatnamasyny almakdaky kynçylyklary we talyplaryň dynç alyş günleri mugallymlary tarapyndan nirä we näme üçin alnyp gidilýändigi barada hem durup geçdik. Programmany diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Teswirleri gör (23)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG