Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Çeçen gyzlary

Çeçenistanda 20 ýyla çeken konfliktden we Sowet Soýuzynyň 70 ýyllyk häkimiýetinden soňra, ýurtda Yslamyň täzeden adamlaryň durmuşynda ornaşyp başlandygyny görmek bolýar. Beýleki döwletlerde gyzlar üçin adaty hasaplanýan zatlaryň Çeçenistanda uly kynçylyklary döretmegi mümkin. Mysal üçin, çilim çekip duran gyz ele salynsa, ol tussag ediler; ýa-da durmuşa çykmazdan gyzyň jynsy gatnaşyklarda bolandygy eşidilse, onuň namys sebäpli öldürilmegi hem mümkin. Suratçy Diýana Markosiýan Çeçenistandaky ýaş musulman gyzlaryň durmuşyny şekilleriň üsti bilen suratlandyrýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG