Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanlylary nämeler aladalandyrýar


Çagalar bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirýärler
Täze Tolkun ýaşlar gepleşiginiň bu sanynda, türkmenistanly ýaşlary ýurtda näme biynjalyk edýär we näme kanagatlandyrýar diýen meselede ýaşlaryň öňe süren pikirleri, garaýyşlary;

Häzirki döwürde ýurtda geçirilýän "sagdynlyk we bagtyýarlyk hepdeligine" ýaşlaryň gatnaşdyrylyşy we onuň okuwçylaryň gündelik durmuşyna ýetirýän täsirleri;

Agzalýan hepdeligiň Türkmenistanda sportuň ösüşine goşýan goşandy;

Şeýle-de ýurtda geçirilýän köpçülikleýin çärelere ýaşlaryň gatnaşdyrylyşy barada Türkmenistanda ýaşap gaýdan Amerikaly ýigidiň garaýyşlary bilen tanyş bolarys.

Gepleşigimiziň ahyrynda okyjylarymyzyň biriniň iberen söýgi baradaky goşgusyny hem diňläp bilersiňiz. Programmany diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG