Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Sosial ulgamlar: ähmiýeti, peýdasy we zyýany


Twitter sosial ulgamynyň belgisiniň öňündäki smartfon
Türkmenistanly ýaşlar näme maksat bilen haýsy sosial ulgamlaryndan has köp peýdalanýarlar? Sosial ulgamlarynyň olaryň durmuşyna ýetirýän täsiri, peýdasy we zyýany nämelerden ybarat? Bu soraglara Täze Tolkunyň nobatdaky sanyna gatnaşan ýaşlar jogap berdiler.

Gepleşigimiziň bu sanynda, günbatarda "Ladies Night Out" owganystanly türkmenleriň arasynda bolsa "Gyz Çakylygy" diýilýän üýşmeleň hakda, oňa gatnaşan gyz bilen söhbet etdik. Şeýlede Türkmenistanly sport janköýerleriniň arasynda pula jedel etmek endigi barada hem durup geçdik.

Gepleşigimiziň ahyrynda, Günorta Koreýaly aýdymçy Psy-ýyň täze klibiniň gysga wagtyň içinde millionlarça adamyň ünsüni çekmeginiň sebäbi barada spesialistiň garaýyşy bilen hem tanyş boldyk.

Gepleşigi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG