Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Soňky jaňyň ýaňlary


Time žurnalynyň "Dünýäniň iň täsirli 100 adamy" atly sanawyna giren 15 ýaşyndaky pakistanly Malala Ýusufzaý.
Türkmenistanda gutardyş synplarynyň okuwçylary 25-nji maýda geçiriljek soňky jaň dabarasyna häzirki wagtda gyzgalaňly taýýarlyk görýärler. Eýsem, soňky jaň dabarasy nähili geçýär, nähili bellenilse gowy bolar? Bu soraglara türkmenistanly ýaşlaryň beren jogaplaryny gepleşigimiziň şu sanynda diňläp bilersiňiz.

Programmamyza Akja daýza hem gatnaşyp, ol soňky jaň dabarasy sebäpli ene-atalaryň etmeli bolýan çykdajylary barada gürrüň berdi. Şeýle-de uçurym bolmaga taýýarlanýan mekdep okuwçylarynyň döwlet synaglaryna görýän taýýarlyklary barada hem durup geçeris.

Gepleşigimizde ahyrynda käbir owganystanly türkmen gyzlarynyň bazara gitmegine rugsat berilmeýänliginiň sebäpleri we 15 ýaşly päkistanly gyz Malalanyň dünýäniň iň täsirli adamlarynyň hataryna girmeginiň syrlary bilen hem tanyşarys.

Programmany diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG