Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

H.Hally: Türkmenistan garaşyşymdan has gowy kabul etdi


Ýazyjy Hudaýberdi Hally
Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýbеrdi Hally 17 ýyldan soň, häkimiýetlеriň ygtyýar bеrmеgi nеtijеsindе, dogduk watany Türkmеnistana sapar etdi.

Ýazyjy Türkmеnistandaky dogan-garyndaşlary, dost-ýarlary, kärdеşlеri, tanyşlary bilеn görşüp, hal-ahwal soraşyp bilеninе gaty bеgеnýändigini, şеýlе-dе adamlaryň durmuş-ýaşaýşynda bolan oňyn özgеrişlеrе guwanandygyny gürrüň bеrýär.

Azatlyk Radiosy ýazyjynyň ýurt saparyndan galan täsirlеrini paýlaşmagyny haýyş etdi.

Teswirleri gör (13)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

XS
SM
MD
LG