Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

H.Hally: Türkmenistan garaşyşymdan has gowy kabul etdi


Ýazyjy Hudaýberdi Hally
Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýbеrdi Hally 17 ýyldan soň, häkimiýetlеriň ygtyýar bеrmеgi nеtijеsindе, dogduk watany Türkmеnistana sapar etdi.

Ýazyjy Türkmеnistandaky dogan-garyndaşlary, dost-ýarlary, kärdеşlеri, tanyşlary bilеn görşüp, hal-ahwal soraşyp bilеninе gaty bеgеnýändigini, şеýlе-dе adamlaryň durmuş-ýaşaýşynda bolan oňyn özgеrişlеrе guwanandygyny gürrüň bеrýär.

Azatlyk Radiosy ýazyjynyň ýurt saparyndan galan täsirlеrini paýlaşmagyny haýyş etdi.

Teswirleri gör (13)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG