Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bugaýew: Atyň büdremegini gizlemek nämä gerek?


Gurbanguly Berdimuhamedow atyň üstünde
28-nji aprelde Bedew baýramçylygy bilen bagly Aşgabatda geçirilen at çapyşlygyň dowamynda prezident Berdimuhamedowyň atdan ýykylandygy baradaky maglumat halkara habar serişdeleriniň üns merkezine düşdi.

Emma bu habar barada türkmen mediasynda kelam agyz söz edilmedi. Munuň sebäbi näme, şeýle-de türkmenistanlylaryň bu habary halkara metbugatyndan öwrenmegi halk arasynda nähili reaksiýa döretdi?

Azatlyk Radiosy bu soraglar bilen gyzyklanyp aşgabatly synçy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG