Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Maksat: 'Türkmenistanda okamaga şertler ýok'


Türkmen talyplary.
Ýaşlar gepleşiginiň nobatdaky sanynda aşakylar barada gürrüň etdik:
- Türkmenistanda açyljak halkara uniwersiteti. Onuň gurluşygy haçan tamamlanar, näçe talyp kabul ediler we uniwersitetde haýsy ugurlar boýunça bilim berler?
- Türkmenistanly ýaşlar nirede bilim almak isleýärler, Türkmenistandamy ýa-da daşary ýurtlarda? Näme üçin? Bu soraglara Orsýetde okaýan Umyda Jumaýewa bilen Rahman we Belarusda okaýan Maksat Arlyýew jogap berdiler.
- Dünýä bankyň ýakynda ýaýradan hasabatynda türkmenistanlylaryň diňe 0.4%-niň bank hasaplarynyň bardygy aýdylýar. Bu görkezijiniň pes bolmagynyň sebäpleri, şeýle-de bankda hasap açdyrmagyň tapgyrlary barada ýerli habarçymyz bilen gürrüň etdik.
- Türkmenistanda tattoo edinýän ýaşlaryň sanynyň köpelýändigi aýdylýar. Eýsem türkmenistanly ýaşlaryň arasynda onuň meşhurlyk gazanmagynyň sebäpleri näme, ýaşulularyň muňa bolan garaýşy nähili? Bu barada hem durup geçdik.

Teswirleri gör (3)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG