Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Toýly: 'Maksadymyz ilaty habar bilen üpjün etmek'


"Turkmenistan Alternative News" toparynyň emblemasy
"Alternative Turkmenistan News" atly topar mundan üç ýyl öň döredilip onuň maksady türkmenistanlylara daşary ýurt habar serişdelerinde Türkmenistan barada çap edilýän habarlary e-mail arkaly ýetirmekden ybaratdy.

Häzirki wagtda bu e-mail toparyna abuna bolanlaryň sany 3000-e ýetipdir. Eýsem bu topar göz öňünde tutýan maksadyna ýetdimi?

Bu barada "Alternative Turkmenistan News" özüni Toýly diýip tanadan wekili bilen söhbetdeş bolduk. Ony diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG