Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Talyp gyzlaryň egin-eşiklerindäki täzelikler


Türkmenistanda Ýeňiş gününe bagyşlanyp geçirilen çäreden bir pursat.
Habar berilişine görä, sentýabr aýyndan başlap mekdep gyzlarynyň köýnekleriniň ýakasynda olaryň okaýan mekdepleriniň nomeri ýazylmaly. Eýsem munuň sebäbi näme? Okuwçy gyzlar we olaryň ene-atalary bu özgerişikler barada näme pikirde?

Bu soraglar bilen gyzyklanyp aşgabatly habarçymyz Myrat Gurban bilen söhbetdeş bolduk. Gürrüňdeşligiň dowamynda habarçymyz ýurduň ýokary okuw jaýlarynda okaýan talyp gyzlaryň egin-eşiklerine hem käbir täzelikleriň girizilmeginiň mümkindigini aýtdy.

Şol söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.


Teswirleri gör (48)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG