Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Täze pasport: Soraglara jogaplar-2


Türkmenistanyň pasportlary
Täze pasport edinmek meselesi boýunça daşary ýurtlarda okaýan we zähmet çekýän türkmenistanlylaryň soraglarynyň bardygyny nazara alyp, geçen hepde Azatlyk Radiosy hukukçy žurnalist Aşyrguly Baýryýew bilen ýörite söhbetdeşlik geçiripdi.

Emma soňky söhbetdeşligimizden soň, biziň websaýtymyza, sosial ulgamlaryndaky sahyplarymyza, skype salgymyza gelip gowuşan sowallarda, daşary ýurtlarda okaýan ýa-da ýaşaýan türkmenistanlylar heniz hem tomusky dynç alyşda Türkmenistana dolanyp-dolanmazlykda bir netijä gelip bilmeýändiklerini ýazýarlar.

Biz hem şu sowallary göz öňünde tutup, aşgabatly hukukçy žurnalist Aşyrguly Baýryýew bilen ýene bir sapar söhbetdeşlik geçirdik.

Goşmaça soraglaryňyz dörese, olary aşaky teswir bölüminde galdyryp bilersiňiz.

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

Degişli makalalar

XS
SM
MD
LG