Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Täze pasport: Soraglara jogaplar


Türkmenistanyň pasportlary
Türkmenistanlylaryň täze biometrik pasportyny edinmeli wagtyna çenli bir aý töweregi wagt galdy. Migrasiýa gullugynyň talaplaryna laýyklykda, şu ýylyň 10-njy iýulyndan soň täze biometriki pasporty bolmadyk raýatlar daşary ýurtlara çykyp bilmezler.

Täze pasport edinmek meselesi boýunça daşary ýurtlarda okaýan we zähmet çekýän türkmenistanlylaryň soraglarynyň bardygyny nazara alyp, Azatlyk Radiosy hukukçy žurnalist Aşyrguly Baýryýew bilen ýörite söhbetdeşlik geçirdi.

Soraglar Azatlyk Radiosynyň websaýtyna, sosial ulgamlaryndaky sahyplaryna, skype salgysyna gelen sowallaryň esasynda berildi. Eger-de goşmaça soraglaryňyz dörese, olary aşaky teswir bölüminde galdyryp bilersiňiz.

Teswirleri gör (16)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG