Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýaşlar we biometrik pasport


Türkiýede okaýan türkmen talyplary
Türkmenistanyň täze biometrik pasportlarynyň 10-njy iýuldan doly güýje girizilmegi tomsuň jümmüşine, ýagny dynç alyş we okaýan ýaşlaryň synag tabşyrýan, öýlerine gaýdýan, şeýle-de indi okuwa girjek ýaşlaryň daşary ýurtlardaky okuw jaýlaryna dokument tabşyryp başlaýan wagtyna gabat geldi.

Eýsem, bu ýagdaý, şonuň bilen birlikde täze pasport almak bilen bagly dörän kynçylyklar ýaşlarda nähili pikir garaýyşlary döretdi? Şonuň bilen birlikde okaýan ýaşlar üçin döredildi diýilýän ýeňillikli şertleriň hem berjaý edilmeýän halatlarynyň bolýandygy barada maglumatlar gelip gowuşýar.

Eýsem, bu ýerde mesele diňe guramaçylygyň pesligindemi ýa-da başga-da sebäpler bolup bilermi? Kim näme pikir edýär?

Öz pikirleriňizi aşakdaky teswir bölüminde galdyryp bilersiňiz.

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG