Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Çäreden soň...


Anna güni Aşgabatda nobatdaky binanyň düýbüni tutuş dabarasy geçirildi. Paýtagtyň ozalky “Gyzyl haç” keselhanasynyň duran ýerinde, çagalaryň hassahanasynyň düýbüni tutmaga beýleki köp sanly adamlar bilen birlikde, prezidentiň hem gatnaşandygy aýdylýar. Emma yssy howada raýatlaryň bu çärä gatnaşdyrylmagy, köçeleriň uzak wagtlap petikli saklanmagy adamlarda belli bir nägilelikleri hem döredendigi habar berilýär.

XS
SM
MD
LG