Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türbet-Jam türkmenleri

Eýranyň bir ujynda Türkmensähra türkmenleri we beýleki ujynda bolsa Türbet-Jam Salyr türkmenleri köpçülik bolup ýaşaýarlar. Türkmensähra türkmenleri gadymy döwürlerden bäri şol sebitde oturymly ýagdaýda ýaşaýarlar. Horasan sebitindäki Türbet-Jam şäherinde ýaşaýan bäş ýüzden gowrak öýli Salyr türkmenleri bolsa otuzynjy ýyllarda Türkmenistandan göçüpdirler. FotosergideTürbet-Jam türkmenleriniň durmuşyndan käbir pursatlary şekillendirýän suratlar ýerleşdirildi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG