Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýaşlar we sport


Türkmenabatda sport çärelerine gatnaşýan ýaşlar. 3-nji aprel, 2013 ý.
Türkmenistanda soňky wagtlar sportuň dürli görnüşleri öňe sürülýär. Olaryň arasynda buz hokkeýi, dag ýodajyklarynda ýöremek, maşyn ýaryşlary ýaly sport görnüşleri bar.

Türkmenistanda ýörgünliligi artýan sport görnüşleriniň iň soňkysy 1-nji sentýabrda geçiriljek ählihalk tigir sürüşligidir.

Ýaşlar siz sportuň haýsy görnüşi bilen gyzyklanýarsyňyz? Näme üçin? Jogaplaryňyza aşakdaky teswir bölümimizde garaşýarys.
XS
SM
MD
LG