Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Mary-Guşgy ýoly


Golaýda Türkmenistanyň hökümeti paýtagtyň “Oguzhan” köçesiniň durkuny üýtgetmek boýunça planlaryny mälim etdi. Emma, käbir ýerli ýaşaýjylar häzirki durky hem gowy “Oguzhan” köçesine uly maýa serişdelerini goýberenden, ýurduň beýleki şäherdir etraplarynyň ýollaryna üns berilse has talaba laýyk boljakdygyny aýdýarlar. Wideoda Mary-Guşgy aralygyndaky ýol şekillendirildi. Wideodan hem görnüşi ýaly, erbet ýol şertleri sebäpli, ulaglar esasy ýoldan sowlup, köçäniň gyrasy bilen gitmäge mejbur bolýarlar.

XS
SM
MD
LG