Sepleriň elýeterliligi

Hatyja: "Ýeterlik hemaýat berilmeýär"


Köçeden geçip barýan maýyp adam
Türkmenistan BMG-niň maýyp adamlaryň hak-hukuklaryny goramak baradaky Konwensiýasyna 2008-nji ýylda goşuldy.

Türkmenistan bu konwensiýa goşulaly bäri, maýyplara kömek bermek, olar üçin dürli iş orunlaryny açmak barada halkara guramalar bilen dürli seminarlar geçirýär, diýip türkmen metbugaty habar berýär.

Ýurtdan gelip gowuşýan maglumatlara görä, maýyplyk toparyna görä berilýän kömek pullary öňküsi bilen deňeşdirlende belli bir derejede ýokary göterlen hem bolsa bu maýyplaryň gündelik talaplaryny ödemeýär.

Azatlyk Radiosy şeýle ildeşlerimiziň biri ikinji topar maýyplyga degişli daşoguzly 70 ýaşly Hatyja ene bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG