Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Meniň "ýowar" tejribäm


Mekdebiň howlusyny süpürýän gyz
Türkmenistanda 9-njy noýabr, şenbe güni agaç nahallaryny oturtmak, ozal ekilen baglara ideg etmek boýunça ýowar geçirildi. Bu ýowara-da dynç günidigine garamazdan köp sanda okuwçylar hem gatnaşdyryldy.

Agaç ekmek Türkmenistanda geçirilýän ýowarlaryň diňe bir görnüşi. Täze Tolkun ýaşlar gepleşigimiziň nobatdaky tapgyrynda ýaşlaryň ýowar tejribeleri hakda gürrüň etmekçi.

Siz hem öz ýowar tejribeleriňizi biziň we diňleýjilerimiz bilen paýlaşyň. Onuň iki usuly bar, biri öz pikiriňizi aşakdaky forumda galdyrmak. Ikinji usuly bolsa biziň bilen habarlaşyp programmamyza gatnaşmak.

Gepleşigimize gatnaşmak üçin bize hat ýazyp nomeriňizi we islegiňizi bildirmegiňiz ýeterlik, siz bilen özümiz habarlaşarys, adresimiz: hat@azatradio.org.

Teswirleri gör (4)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG