Sepleriň elýeterliligi

Kerim: “Biz-ä ýowary gowy görýäris”


Türkmenistanda hepdäniň soňunda we käbir baýramçylyklary öň ýanynda ýowarlar geçirilýär we oňa esasan hem mekdep okuwçylary hem-de talyplar gatnaşdyrylýar.

Bu çäräniň dowamynda okuwçylara we talyplara ýokary okuw jaýynyň we mekdepleriň daş-töweregi süpürdilýär, arassaladylýar we agaçdyr, nahallara ideg etdirilýär.

Täze Tolkun gepleşiginiň şu tapgyrynda bu tejribäni başdan geçiren türkmen ýaşlary bilen söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşlige ýokary bilimini dürli ýurtlarda dowam etdirýän türkmenistanly ýaşlar Kerim, Aýjahan we Möwlam gatnaşdy.

Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň. Öz pikirleriňizi aşakdaky teswir bölüminde galdyryp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG