Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Humaý: "Bölüm açylsa-da, problemalar çözülmez"


Türkmen gyzlary.
Şu aýyň başynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň düzüminde ýaşlar syýasatynyň bölümi açyldy. Türkmen metbugatynyň berýän maglumatyna görä, bu bölüm ýaşlaryň hukuk, sosial, ykdysady we guramaçylyk şertleriniň üpjün edilişi ýaly meselelere sereder.

Eýsem, ýaşlaryň durmuşda, okuwda, ykdysady, sosial we beýleki ulgamlarda nähili problemalary bar? Olar esasan nähili meselelere has köp üns berilmegini isleýärler? Olaryň çözgüdini nämede we nirede görýärler?

Täze Tolkun gepleşiginde bu soraglara dürli ýurtlarda okaýan türkmen ýaşlary Azat, Aýjahan we Humaý jogap berdi. Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz. Teswirleriňizi aşakdaky teswir bölüminde galdyryp bilersiňiz.

XS
SM
MD
LG