Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bahar: "Gyzlar öz razylygy bilen gaçýarlar"


Aşgabadyň seýilgählerinde türkmen ýaşlary gezelenç edýärler.
Golaýda gazak gyzynyň süýrelmegi, ýagny zor bilen alnyp gaçylmagy barada çykan habarlar sosial ulgamlarda uly seslenmä sebäp boldy.

Gyz süýremek, ýagny başga biriniň maşgalasyny zor bilen alyp gaçmak Merkezi Aziýa halklarynyň arasynda, şol sanda türkmenleriň arasynda hem göze ilýär.

Eýsem, türkmen jemgyýetinde gyzlaryň alnyp gaçylmagyna nähili garalýar? Ýaşlar bu barada näme pikirde?

Bu soraglara ýokary bilimini dürli ýurtlarda ýaşaýan türkmen ýaşlary Azat, Bahar we Owganystanda ýaşaýan türkmen gyzy Patma jogap berdiler. Türkmen ýaşlary bilen geçiren söhbetdeşligimizi diňlemek üçin aşkdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG