Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

2013-den ýatda galanlar


Täze Ýyl arçasy görnüşindäki bezegler
2013-nji ýyl tamamlanyp, 2014-nji ýyl ýetip gelýär. 2013-nji ýylda yurtda we dünýäde dürli wakalar bolup geçdi.

Eýsem, 2013-nji ýylda sizde iň köp täsir galdyran zat näme? Şeýle-de, 2014-nji ýyly nähili garşy almagy meýilleşdirýärsiňiz? Öňümizdäki ýyldan nämelere garaşýarsyňyz, umyt we arzuwlaryňyz nämelerden ybarat?

Täze Tolkunyň Täze Ýyl agşamy efire gitjek nobatdaky gepleşiginde şu tema barada gürrüň ederis. Bu baradaky tejribeleriňizi we garaýyşlaryňyzy aşakdaky forumda galdyryp bilersiňiz.

Isleseňiz, öz pikiriňizi gepleşigimize gatnaşyp hem beýan edip bilersiňiz. Biz bilen aragatnaşyk gurmak isleseňiz, hat@azatradio.org email adresimize hat ugradyň. Özümiz siziň bilen habarlaşarys.

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG