Sepleriň elýeterliligi

Mekan: "Gyzlar fitnesse gatnamasyn"


Sport bilen meşgullanandan soň, teşneligini gandyrýan zenanyň suraty
Täze Tolkun gepleşigimiziň bu hepdeki sanynda Türkmenistandaky fitness merkezleriniň şertleri, şeýle-de bu merkezlere gatnaýan aýal-gyzlara bolan garaýyşlar barada gürrüň etdik.
Gepleşigimize ýokary bilimini daşary ýurtlarda dowam etdirýän türkmen ýaşlary Mekan, Bahar, Arslan we Aşgabatdaky habarçymyz Myrat Gurban gatnaşdy. Söhbetdeşligimizi aşakdaky düwmä basyp galdyryp bilersiňiz. Garaýyşlaryňyza bolsa aşakdaky teswir bölüminde garaşýarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG