Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Haýsysy has gelşikli?


Dürli stilde geýnen gyzlar
Britaniýanyň tanymal "The Guardian" gazetinde 26-njy ýanwarda çap edilen makalalardan biriniň sözbaşysy ünsümi çekdi. Onda: "Aýal-gyzlaryň daşky keşbiniň has köp tankyt edilmegine, olaryň aşa açyk geýinmekleri sebäp bolýarmy?" diýlen sorag orta atylýar.

"The Guardian" gazetinde gürrüňi edilýän tema, umuman, aýdylanda günbatar medeniýetine gönükdirilen, emma "aýal-gyzlar nähili geýinmeli?" diýlen sorag türkmen jemgyýetinden hem asla daşda däl.

Forma diýildi, keşdeli ýaka diýildi, ýaglyk daňynmaly diýildi, tahýa geýmeli diýildi, garaz, şunuň ýaly gürrüňler ýaşlaryň arasynda yzygiderli dowam edýän tema.

Ýaşlar, görşüňiz ýaly, siziň üçin ýokarda üç sany surat ýerleşdirdik. Siziň pikiriňizçe türkmen gyzlaryna olardan haýsysy has köp gelişýär we näme üçin?

Täze Tolkunyň nobatdaky gepleşiginde şu tema barada gürrüň ederis. Bu baradaky tejribeleriňizi we garaýyşlaryňyzy aşakdaky forumda galdyryp bilersiňiz.

Isleseňiz, öz pikiriňizi gepleşigimize gatnaşyp hem beýan edip bilersiňiz. Biz bilen aragatnaşyk gurmak isleseňiz, hat@azatradio.org email adresimize hat ugradyň. Özümiz siziň bilen habarlaşarys.
XS
SM
MD
LG