Sepleriň elýeterliligi

“Türkiýäniň prezidentine ýüz tutjak”


Türkmenistanyň pasporty
Türkmenistan 2013-nji ýylyň 10-njy iýulyndan köne (zagran) pasportyny ýatyryp, täze, ýagny biometrik pasporta geçýändigini we täze pasporty bolsa diňe ýurduň içinden alyp boljakdygyny yglan edende, dokumentini çalyşmak üçin Türkmenistana gitmekden saklananlar az bolmandy.

Şeýle karara gelenler esasanam daşary ýurtlarda bikanun ýagdaýda ýaşap hem işläp ýören türkmen raýatlary bolup, aradan 7 aý geçensoň, olardan käbirleri öňdenem aňsat bolmadyk durmuşlarynyň hasam kynlaşandygyny aýdyp, ýaşaýan ýurtlarynyň ýolbaşçylaryna ýüz tutmak isleýändigini aýdýarlar.

“Dünýä türkmenleri” gepleşigimiziň bu gezekki sanynda Türkmenistanyň daşary ýurtlarda ýaşap ýören raýatlarynyň pasport meselesi hakda gürrüň edilýär.

Gepleşigi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň. Bu baradaky pikirdir garaýyşlaryňyzy bolsa aşakdaky forumda galdyryp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG