Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Unudylan" Gäwers

Golaýda Türkmenistanyň resmi metbugaty 2008-2013-nji ýyllar aralygynda Ahal welaýatynda bina edilen "köp sanly", şol sanda sosial desgalaryň hem sanawyny çap edipdi. Emma Ahalyň käbir etrapdyr şäherlerine aýratyn üns berilýän mahaly, regionyň käbir beýleki sebitleriniň hem unudylýandygy, ünsden düşürilýändigi aýdylýar. Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gäwers obasynda adamlaryň ýaşaýyş-durmuşyny gowulandyrmak üçin degişlilikde edilen işleriň azdygy bellenilýär. Obanyň köçeleriniň asfalty gopupdyr. Kanaldan gelýän suw hem pes akýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG