Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Migrant gelinler ýurda başgaça garaýar


"Jygyllyga" baran alyjylar, Aşgabat, 2013
Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda dörän ykdysady kynçylyklar, hususan-da işsizlik, korrupsiýa problemalary, kanunçylygyň pese gaçmagy ýaly sosial meseleler müňlerçe türkmenistanlyny, şol sanda aýal maşgalalary hem iş, gazanç, okuw, kadaly durmuş gözleginde daşary ýurtlara çykmaga we şol ýerlerde uzak wagt galmaga mejbur etdi.

Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Döwlet Baýhan «Dünýä türkmenleri» gepleşiginiň nobatdaky synyny daşary ýurtlarda işleýän migrant gelinleriň gatnaşmagyndaky söhbetdeşlik esasynda gurnady.

Türkmenistanly gelinler daşary ýurtdaky durmuşyň migrant işçilere berýän güzap-külpetleri barada aýdyp, yza, watana dolansalar, mundan hem kyn ýagdaý, öňki işsizlik, adalatsyzlyk bilen ýüzbe-ýüz bolmakdan howatyr edýändiklerini aýtdylar.

Olaryň içinde daşary ýurtlarda okan zenanlar hem bar. Şeýlelikde, olar raýatyň pikir, söz hukugy barada gürrüň etmegiň zerurlygyny orta atýarlar. Şeýle-de olar indi Türkmenistandaky ýagdaýa başgaça göz bilen seredýändiklerini, şol bir wagtda yzda galan hossarlaryna hem kömek edesleriniň gelýändigini, emma häzir munuň çäresini tapmaýandyklaryny gürrüň berdiler.

Diňläň, pikir aýdyň!

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG