Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kerim: "Nägilelige syýasat sebäp bolýar"


Nägileligini aýan etmek üçin köwüşini eline alyp, ýokary galdyran adam
Soňky döwürlerde türkmen ýaşlarynyň käbirleriniň belli bir derejede häzirki durmuşa, ýurtdaky alnyp barylýan syýasata, hökümete bolan öz nägileliklerini gyýtaklaýyn usul bilen, ýagny rep aýdymlary arkaly beýan edýän halatlaryna duş gelinýär.
Beýle usul daşary ýurtlaryň käbirlerinde eýýäm bar. Meselem, Siriýada dowam edýän çaknyşyklar, Ysraýyl-Palestina dartgynlylygy ýaly dürli jedelli meseleleri ele alýan rep aýdymlary sosial ulgamlarda näçe diýseň bar. Eýsem, siz öz nägileligiňizi bildirmek üçin haýsy usuly saýlaýarsyňyz?

Bu soraga ýokary bilimini dürli ýurtlarda dowam etdirýän türkmenistanly ýaşlar Humaý, Azat we Kerim jogap berdi. Türkmen ýaşlary bilen geçiren söhbetdeşligimizi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Garaýyşlaryňyza aşakdaky teswir bölüminde garaşýarys.XS
SM
MD
LG