Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

​Watan nähili bolupdyr?


Aşgabadyň esasy şaýollarynyň birinden ýöräp barýan zenanlar.
Türkmenistan garaşsyzlygyna gowuşaly bäri aradan 20 ýyldan gowrak wagt geçdi. Şol döwürde ýurtda üýtgän, özgeren zatlar bilen bir hatarda, öňküligine galan, hatda ýza gaýdyşyklara şaýat bolnan ýagdaýlar hem bar.

Ençeme ýyl aradan soň Türkmenistana syýahat eden ildeşler Dünýä Türkmenleri programmamyzyň nobatdaky sanyny ep-esli aradan soň siziň ýurda eden saparyňyz, şol saparyň sizde galdyran täsirlerine bagyşlamakçy.

Ýurda baranyňyzda näme gördüňiz, gören zadyňyz sizde nähili täsir galdyrdy? Watan nähili bolupdyr? Gören zatlaryňyzy dünýä tejribeleriňiz bilen deňeşdirip näme aýdyp bilersiňiz? Pikirleriňize garaşýarys.

Teswirleriňizi galdyrmak üçin aşakdaky forumdan peýdalanyň, eger isleseňiz, öz pikiriňizi gepleşigimize gatnaşyp hem beýan edip bilersiňiz, adresimiz hat@azatradio.org, bize hat ýazyň. Siz bilen özümiz habarlaşarys.
XS
SM
MD
LG