Sepleriň elýeterliligi

"Hakymyzy gazanmak wezipämiz"


Ženewa. Eýranly türkmenler Eýranda adam hukuklarynyň bozulmagyna garşy protest bildirýär.
Eýranly etniki türkmen Ýusup Kor «nirede bolsak tupawudy ýok, öz hak-hukugymyzy gazanmak we daş-töweregimizdäki beýleki halklaryň wekilleri bilen gatnaşyk açmak, dünýädäki bar mümkinçiliklerden öz hakymyzy gazanmak üçin peýdalanjak bolmak wezipämiz bolup durýar" diýýär.

Azatlyk radiosynyň «Dünýä türkmenleri» gepleşiginiň tanymal türkmen oppozisioneri Abdy Kulyýewiň ýogalan gününiň ýedi ýyllygyna gabat taýýarlan diaspora we syýasy işjeňlik baradaky söhbetine daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň birnäçesi gatnaşyp, öz syýasy tejribelerini, pikirlerini paýlaşdy.

Söhbeti diňläp, pikir aýtsaň, hoşal bolarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG