Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

'Täze oba' gurulýar


Ruhabat etrabynda Garagum derýasynyň gaýrasynda Täze oba diýilip atlandyrylan obanyň gurluşygy güýçli depginde alnyp barylýar. Obada iki gatly bir hojalyga hem-de iki gatly iki hojalyga, niýetlenen jaýlar gurulýar. Mekdep, çagalar bagy we beýleki hyzmat ediş nokatlarynyň hem proýektde bardygy aýdylýar. Täze oba heniz göçüp baran maşgalalar ýok.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG