Sepleriň elýeterliligi

​"Açyk gapylar" kime açyk?


Okuwçylar.
Täze Tolkun gepleşigimizde Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynda dürli-dürli wagtlarda geçirilýän “Açyk gapylar gününiň” ýokary okuw jaýyna girmek isleýän ýaşlar üçin näderejede peýdaly bolýandygy barada türkmenistanly ýaşlar Kerim we Aýjahan hem-de owganystanly türkmen ýigidi Sahy Baýramly bilen söhbetdeş bolduk.

Türkmen ýaşlary öz söhbetdeşliginde daşary ýurtda geçirilýän “Açyk gapylar güni” barada hem gürrüň berýärler. Şeýle-de, olar Türkmenistanda “Açyk gapylar güni” nähili geçirilende ýaşlar üçin peýdaly boljakdygy barada öz garaýyşlaryny beýan etdiler. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Garaýyşlaryňyzy aşakdaky teswir bölüminde galdyryp bilersiňiz.
XS
SM
MD
LG